หน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
ห้องสมุด
เกี่ยวกับผู้จัดทำ


นายประเสริฐ  เทพศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง

ขอเชิญเที่ยวชม
 เว็บไซต์กระทรวงต่าง ๆ
เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ
  


 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ข้อมูลพื้นฐาน 76 จังหวัดของไทย

นาฬิิกา

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เปิดเวปไซต์วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2553

Website counter 

 

ห้องเรียน ครูอุไร  น่าบัณฑิต

ห้องเรียนครูวิทยาศาสตร์


ห้องเรียนครูรติกร  หมอนเมือง

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.  DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
โครงการอาหารกลางวัน
ที่เกิดจากความตระหนัก
ของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหา 
ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT
OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู

นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย

ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่และให้ บริการสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.

มุมศึกษานิเทศก์  Supervisory
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน์
OBEC MOU
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สพฐ.กับหน่วยงานต่างๆ
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

    
                  
ขอเชิญเข้าชมเว็บไซต์
               
ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

                                                                หน้าหลัก โรงเรียนวัดวังแดง (โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ)
                                                               
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 2
                                                                   หมู่ 2  ต.เขาทราย   อ.ทับคล้อ   จ.พิจิตร  66230
                                 
                                   
                                                      
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย  

ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง  แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง  ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง  จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง

          3d_basic_click.gif  เรารักพระเจ้าอยู่หัว   
                    
                           
 

        
3d_basic_click.gif ขอเชิญคลิกชมวีดีโอ ... คนรักแผ่นดิน  ได้ที่นี่ ...    

                                         สพฐ
 
   
    ข่าวสารโรงเรียนวัดวังแดง
                ...
       
   กิจกรรมที่น่าสนใจที่ทาง โรงเรียนวัดวังแดง ขอเชิญเข้าชม...

 ชมกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ครั้งที่๒ ปีการศึกษา๒๕๕๘ โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต๒ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 Youtube เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

 Youtube พระเทพของชาวไทย  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

 Youtube นารีรัตนาของชาวไทย  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

 Youtube แก้วกลางใจชาวไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

 Youtube สมเด็จพระเทพฯ  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

 Youtube สมเด็จพระปิยชาติ The Princess Royal of Siam  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

 Youtube สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 Youtube พระเทพทรงบุญ  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

 Youtube เจ้าฟ้าของคนเดินดิน  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

 Youtube ทูลกระหม่อมอาจารย์  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

 Youtube แก้วกลางดวงใจ ตอน๑ เพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด­าฯ สยามบรมราชกุมารี

 Youtube แก้วกลางดวงใจ ตอน๒ เพลงเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด­าฯสยามบรมราชกุมารี

 Youtube แก้วกลางดวงใจ ตอน๓ นารีรัตนา บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช­สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 Youtube แก้วกลางดวงใจ ตอน๔ เพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด­าฯ สยามบรมราชกุมารี

 Youtube ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จวิทยาลัยชุมชนทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 Youtube เนื่องในวโรกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วังสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร

 ชมวีดีโอ รางวัลชนะเลิศ ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 ชมวีดีโอ รางวัลชนะเลิศ ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
ระดับประถมศึกษาได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวังแดง  ปีการศึกษา๒๕๕๖

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดวังแดง ครั้งที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๖

 โรงเรียนวัดวังแดง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี๒๕๕๖

 โรงเรียนวัดวังแดง เลี้ยงต้อนรับ ผอ.ประเสริฐ  เทพศร วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555

 โรงเรียนวัดวังแดงเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มทับคล้อ02 สพป.พิจิตร เขต 2 ปี 2555

ชมภาพกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับ รองอวยพร จันทรา

ชม youtube โรงเรียนวัดวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

ชม youtubeประกวดเล่านิทานธรรมชาดก  โครงการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก  ณ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนวัดวังแดงเข้าร่วมกีฬา สพป.พิจิตร เขต ๒ สัมพันธ์ เกมส์ ปี๒๕๕๕ครั้งที่ ๑

กีฬา สพป.พิจิตร เขต ๒ สัมพันธ์ เกมส์ ปี๒๕๕๕ครั้งที่ ๑

โรงเรียนวัดวังแดงเข้าร่วมงานกีฬา สพป3.พิจิตร เขต 2 สัมพันธ์ เกมส์ ปี2555 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.2555

  Michelle Safferman ครูอาสาจากอเมริกา มาสอนที่โรงเรียนวัดวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  ตอน 2

  เนื่องในวโรกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  Michelle Safferman ครูอาสาจากอเมริกา มาสอนที่โรงเรียนวัดวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

  โรงเรียนวัดวังแดงจัดกิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

  โครงการพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 27-29 ธันวาคม พ.ศ.2554

   โรงเรียนวัดวังแดงร่วมงานชุมนุมลูกเสือรักชาติไทยก้าวไกลสู่อาเซียนฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย เทิดไท้ 84 พรรษา
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

   โครงการถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนของโรงเรียนวัดวังแดง วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2554

   โรงเรียนวัดวังแดงจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 84 พรรษา ปี 2554

   โรงเรียนวัดวังแดงเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มศูนย์ประสานงานทับคล้อ02  ปี 2554

   ส่ง นายนิคม เขียวฉ่ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 3 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2554

  โรงเรียนวัดวังแดงร่วมงานเผยแพร่พุทธศาสนา

  ครูอุไร น่าบัณฑิต จัดทำเว็บไซต์วัดพ่อแม่ครูอาจารย์สาย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
         มุ่งมั่นเผยแพร่ธรรมะ ศีลธรรม  คุณธรรม และจริยธรรม

  หลวงปู่จันทา ถาวโร

  วัดสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)

  วัดป่าหนองทับเรือ

  วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช

เว็บไซต์เผยแพร่...ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ทางโรงเรียนวัดวังแดงขอแนะนำ

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดป่าภูก้อน
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม
หลวงพ่อพุทธทาส
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม


  ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
วัดธรรมมงคล
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
84,000พระธรรมขันธ์

  การศึกษา
            
สนใจเว็บไซต์เพื่อการศึกษาใด เปิดศึกษาได้ตามความสนใจ  อ่านมากย่อมรู้มาก
ฐานตึกคืออิฐ  ฐานชีวิตคือการศึกษา

 
เว็บไซต์สถาบันการศึกษาในประเทศไทย

 
ข้อมูลพื้นฐาน 76 จังหวัดของไทย เชิญเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกจังหวัดตามความสนใจ

   
 
            มีรายละเอียดแบบทดสอบชั้น ป.3  ป.6  ม.3  ม.6  คลิกสำนักทดสอบด้านบน

 
โรงเรียนวัดวังแดง  ตำบลเขาทราย  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร
ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com